Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

O ustanovi

Zgrada Više tehničke škole u Subotici Odlukom Pokrajinskog veća Narodne skupštine Vojvodine 1960. godine osnovane su Viša elektrotehnička i Viša mašinska škola u Subotici. Dve godine kasnije izvršena je njihova integracija u Višu tehničku školu sa elektro (energetski smer) i mašinskim odsekom (pripremno proizvodni smer). Svoj rad Škola je započela u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Subotici, ali se ubrzo preselila u novoizgradjenu zgradu Škole na današnjoj lokaciji ul. Marka Oreškovića 16.

U cilju transfera znanja i tehnologije u sastavu škole osnovan je Elektromašinski zavod. 1976 god. Zavod se transformiše u naučnu jedinicu pod transformiše se u "Istraživački institut za elektromehaničke sisteme". Deo Instituta se 1997 godine registruje u ERUDIT asocijaciji Evropske unije sa sedištem u Aachen-u, Nemačka, pod nazivom:Neuro-Fuzzy-Genetic Intelligent Control Research Center. Istraživači Naučne jedinice i Istraživačkog institua u proteklom periodu publikovali su nekoliko stotina naučno-stručnih publikacija u zemlji i inostranstvu i na pokrajinskom, republičkom i saveznom nivou bili su rukovodioci ili saradnici velikog broja naučno-istraživačkih projekata i tema.

Od 1972 god. na elektro i mašinskom odseku Škole uvedeno je novo usmerenje automatika, a 1982 god. na elektro odseku smer elektronika. 1997 god. u Školi se osniva informatička struka, a u mašinskoj struci se uvodi smer mehatronika(integracija elektronike, mašinstva i informatike).

U periodu 1974.-1977. godine u školi je održana nastava III, IV i V godine studija u mašinskoj struci Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Od 1982. godine za jednu generaciju studenata Škola je organizovala studije u Mulheim-u, SR Nemačka. Škola je nekoliko godina organizovala studije iz elektro struke u Beogradu (čukarica).

Razvoj interneta kao globalnog sistema za brži pristup i razmenu informacija kao i multimedijskog računarstva omogućili su proširenje načina korišćenja računara u komunikacionom smislu i van lokalnog područja. Na početku školske 1996/97. godine na Višoj tehničkoj školi je uvedena akademska mreža Internet, razvijena je i računarska mreža-Intranet. Tako su na Višoj tehničkoj školi ostvareni uslovi za učenje na daljinu.

Nakon uspešno sprovedenog postupka akreditacije, 2007. godine Viša tehnička škola u Subotici prerasta u Visoku tehničku školu strukovnih studija.

Na Visokoj tehničkoj školi u Subotici u školskoj 2007/2008 godini nastava se izvodi prema akreditovanim studijskim programima

U narednom periodu nastavnici i saradnici Škole će nastojati da u datim uslovima na bazi: kvaliteta nastavnog osoblja, kvaliteta studijskih programa, postojeće opreme za izvodjenje nastave, uvodjenjem savremenih multimedijalnih postupaka u nastavni proces i iskazane potrebe privrede za strukovnim inženjerima podižu kvalitet nastave.

Ukupni rezultati koje je do sada za 50 godina rada ostvarila Visoka tehnička škola u Subotici sa pravom je svrstavaju u sam vrh institucija za obrazovanje inženjera i ovim rezultatima iskreno se svi ponosimo.

Adresa škole:

Visoka tehnička škola strukovnih studija
Marka Oreškovića 16
24000 Subotica
Srbija
Telefon: +381-(0)24-655-201
Fax: +381-(0)24-655-255
e-mail:office@vts.su.ac.rs