Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

III PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018

Dátum: 17.09.2018.
Br.:01-269/2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 a hallgatók beiratkozására az alapfokú és specializációs szakképzés tanulmányi programjaira a 2018/2019 – es  tanévben-  III pályázati  időszak

 

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (továbbiakban Iskola) a 2018/2019 - es  tanévben összesen 49 hallgatót ír be az alapfokú és specializációs szakképzéseire a következő eloszlás szerint:

-   12 hallgatót az állami költségvetés terhére,

-   37 hallgatót önköltségre,

a következő tanulmányi programokra:

 

Tanulmányi program

Hallgatók száma

Összesen

az állami költségvetés terhére

önköltségre

Gépészet – alapfokú szakképzés

modul: Termékfejlesztés

11

4

15

Gépészet – alapfokú szakképzés

modul: Termotechnika

0

3

3

Elektrotechnika – alapfokú szakképzés

1

7

8

Informatika – alapfokú szakképzés

modul: Műszaki informatika

0

1

1

Informatika – alapfokú szakképzés

modul: Internet és elektronikus ügyvitel

0

0

0

Műszaki kommunikációs management - alapfokú szakképzés

0

2

2

Mechatronika - alapfokú szakképzés

0

4

4

Mechatronika - specializációs szakképzés

0

16

16

Összesen

12

37

49

 

 

MEGJEGYZÉS:  A Tartományi kormány határozatával összhangban, affirmativ intézkedési program alapján az alapfokú szakképzés I. évére,  állami költségvetésre beíratkozhat még:

1)  2 fogyatékkal élő diák,

2)  2 roma nemzetiségű diák,

3)  1 szerbiai állampolgárságú diák, aki a 2017/2018-аs iskolaévben külföldön fejezte be a  középiskolát.

 

ALAPFOKÚ SZAKKÉPZÉS

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

Az első évfolyamra, bármely szakterületre három- vagy négyéves középiskolai végzettséggel rendelkezők pályázhatnak.

Az oktatás szerb és magyar nyelven egyaránt megszervezésre kerül.

A pályázó a fenti táblázatban felkínált tanulmányi programok, illetve modulok közül legfeljebb hármat választhat, azzal, hogy a választott programnak megfelelő felvételi vizsgát kell tennie.

 

MATEMATIKÁBÓL  tesznek felvételi vizsgát azon pályázók, akik az alábbi tanulmányi programokra, illetve modulokra pályáznak:

 • Gépészet (modulok: Termékfejlesztés és Termotechnika),
 • Elektrotechnika
 • Mechatronika,

 

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ALAPJAIBÓL tesznek felvételi vizsgát azon pályázók, akik az alábbi tanulmányi programra, illetve modulokra pályáznak:

 • Informatika (modulok: Műszaki informatika vagy Internet és elektronikus ügyvitel),

 

ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGBŐL, vagy SZÁMÍTÁSTECHNIKA ALAPJAIBÓL vagy MATEMATIKÁBÓL (a pályázó óhaja szerint) tesznek felvételi vizsgát azon pályázók, akik az alábbi tanulmányi programra pályáznak:

 • Műszaki kommunikációs management

 

A pályázó köteles a felvételi vizsgán a személyazonossági igazolványát, vagy az útlevelét felmutatni. A pályázó a beíratkozáskor középiskolai átlageredményéből és a felvételi vizsga eredményéből származó pontokkal – összesen maximálisan 100 – rendelkezhet.

A középiskolai átlageredmény alatt valamennyi középiskolai tanév 2-vel szorzott átlageredményének összege értendő. Ez alapján a pályázó legkevesebb 16, legtöbb 40 pontot érhet el. A középiskolai átlageredmény kéttizedes pontossággal határozandó meg. A hároméves középiskolák esetén, a harmadik év átlageredménye duplázódik.

A felvételi vizsgán a pályázó 0 és 60 pont közötti eredményt érhet el.

A pályázó az elért pontszáma, a ranglistán elfoglalt helye és a felvételi kvóta függvényében a tanulmányi programot beírhatja az állami költségvetés terhére (költségvetéses státusban) vagy saját finanszírozásban (önköltséges státusban).

A pályázó költségvetéses státusba tartozik, ha az egyesített ranglistán a meghatározott felvételi kvótában adott sorszám fölött van, és ha elért legalább 51 pontot.

A pályázó önköltséges státusba tartozik, ha az egyesített ranglistán az önköltséges hallgatók számát meghatározó felvételi kvótában adott sorszám fölött van, és ha elért legalább 30 pontot.

Az összesített ranglistát az Iskola állítja össze (minden tanulmányi programra) minden pályázóra vonatkozóan, meghatározott pontszámmal, a pályázatban megfogalmazott feltételek szerint az államilag támogatott hallgatók, valamint az önköltségesek esetében egyaránt.

Az egyesített ranglista az Iskola hirdetőtábláján és honlapján kerül közzétételre.

 

ÓVÁS BENYUJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

Az egyesített ranglistára óvást a megjelenést követő három nap alatt lehet benyújtani az iskola igazgatójánál.

Az igazgató az óvást  a benyújtást követő három nap alatt köteles elbírálni.

A beérkezett óvások és panaszok elbírálását követően az Iskola kifüggeszti a végleges ranglistát, a pályázati feltételek alapján elért összesített pontszámokkal.

A végleges ranglista képezi a beiratkozás alapját.

Ha a beiratkozásra jogosult pályázó a pályázatban meghatározott határidőben nem él beiratkozási jogával, az Iskola e jogot a végleges ranglistán következőként szereplő pályázóra ruházza át a pályázatban meghatározott határidőn belül.

 

A KÖZÉPISKOLÁT KÜLFÖLDÖN BEFEJEZŐ SZERB ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK BEIRATKOZÁSA

Az a szerb állampolgárságú személy, aki megelőző tanulmányait, vagy azok egy részét külföldön végezte, azon esetben írhat be egy tanulmányi programot, illetve modult, ha a törvényben előírtak szerint előzőleg elismertette a külföldi iskolai okmányait.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a beiratkozáshoz szükséges honosított okmányokkal, az Iskola lehetővé teszi a pályázati folyamatban való részvételét a honosítási folyamat elindítását tanúsító bizonylat felmutatása mellet. A beiratkozáskor azonban a pályázónak a honosított okmányokat kell benyújtania.

 

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK BEIRATKOZÁSA

A külföldi állampolgár beiratkozási feltételei azonosak a hazaiakkal, azzal, hogy teljes összegű tandíjat fizet a teljes iskoláztatása során, hacsak ez nincs külön nemzetközi egyezménnyel másként rendezve.

Jelentkezéskor a pályázók a honosított középiskolai okmányaikat nyújtják be. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a beiratkozáshoz szükséges honosított okmányokkal, az Iskola lehetővé teszi a pályázati folyamatban való részvételt a honosítási folyamat elindítását tanúsító bizonylat felmutatása mellet. A beiratkozáskor a pályázónak honosított okmányokat kell benyújtania és mellékelve bizonyítania a következőket: 

 • rendelkezik egészségügyi biztosítással,
 • elsajátította a szerb nyelvet, illetve azon nyelvet melyen az oktatás folyik, amit egy erre jogosult intézmény bizonylatával támaszt alá.

 

HARMADIK PÁLYÁZATI IDŐSZAK

 • a pályázatok benyújtása:  2018. szeptember 24-én, 10,00-től 13,00 óráig,
 • felvételi vizsga Matematikából – 2018. szeptember 26-án  9,00 órakor,
 • felvételi vizsga Számítástechnika alapjaiból – 2018. szeptember 26-án  11,00 órakor,
 • felvételi vizsga Általános műveltségből – 2018. szeptember 26-án 13,00 órakor,
 • az egységes ranglista megjelentetésének napja 2018. szeptember 26-án,
 • a felvételt nyert pályázók beiratkozása: 2018. szeptember 27-én és 28-án, 9,00-től 13,00 óráig.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS – SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

Minden pályázó a JELENTKEZÉSKOR a Főiskolán beszerezhető JELENTKEZÉSI ŰRLAP mellett, a következő okmányok másolatát köteles benyújtani – az eredeti példány felmutatásával:

 • letett záró illetve érettségi vizsgáról szóló oklevél,
 • az elvégzett középiskola minden tanévének bizonyítványa,
 • a személyi igazolvány adatait tartalmazó leolvasott nyomtatványa, vagy a személyi igazolvány fénymásolata (amelyik minden adatot tartalmaz),

-      a felvételi vizsga térítményének befizetését igazoló szelvény. A felvételi vizsga költségei címén 4000,00 dinár fizetendő be az Iskola számlájára, melynek száma:

840-526666-66 - hivatkozási szám  11-2018

(amennyiben a pályázó mindhárom felvételi vizsgán részt kíván venni, azaz Matematikából, Számítástechnika alapjaiból és Általános műveltségből is felvételit kíván tenni, a befizetendő összeg nem változik, tehát összesen 4000,00 dinárt tesz ki).

 

A FELVÉTELT NYERT PÁLYÁZÓK A KÖVETKEZŐ OKMÁNYOKAT NYÚJTJÁK BE BEÍRATKOZÁSKOR:

 • eredeti okmányok (középiskolai bizonyítványok és oklevél),
 • a személyi igazolvány adatait tartalmazó leolvasott nyomtatványa, vagy a személyi igazolvány fénymásolata (amelyik minden adatot tartalmaz),
 • ŠV-20-as űrlap – 2 példányban (az Iskolában vehető át),
 • leckekönyv (az Iskolában vehető át),
 • két db 3,5 x 4,5cm méretű arcfénykép,
 • a beiratkozási költségek befizetését bizonyító szelvényt – 8.500,00 dinár (minden hallgató fizeti).
 • az önköltséges hallgatók a tandíj befizetését igazoló szelvényt:

1. A tandíj befizethető egyszeri összegben – beírátkozáskor, ez esetben a hallgató 13,8% -os engedményre jogosult, azaz a tandíj összege 58.000,00 dinár.

2. A tandíj összege 66.000,00 dinárt tesz ki, amennyiben a befizetés két egyenlő részletben történik – 50%  beírátkozáskor, illetve 50% a téli szemeszter hitelesítésekor.

3. Külföldi állampolgárságú hallgatók számára a tandíj éves szinten 2400 USA dollár.

 

A befizetések számára fenntartott számla száma:

 

840-526666-66

valamint azon hivatkozási szám, mely minden jelöltnél személyre szabottan fog szerepelni a végleges ranglistán.

 

 

SPECIALIZÁCIÓS SZAKKÉPZÉS

 

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az alapfokú szakképzést követően a hallgatók jogosulttá válnak egy 60 ESPB pontot érő, egyéves specializációs képzés beírására, mely által Mechatronikai szakmérnök-specialista szakfokozatot szerezhetnek.

Beiratkozásra jogosultak azon pályázók, akik az Iskola valamely alapfokú szakképzését fejezték be, valamint azok, akik hasonló jellegű felsőoktatási intézményben végezték el legalább hároméves, és legalább 180 ESPB pontot érő, alapfokú szak- vagy akadémiai tanulmányaikat.

A beiratkozásra jelentkezők rangsorolása az alapfokú szak - illetve akadémiai képzésük átlageredménye és megelőző tanulmányaik hossza alapján történik.

Az Iskola pályázatban megfogalmazott feltételek szerint határozza meg az összesített ranglistát.

Az egyesített ranglista az Iskola hirdetőtábláján és honlapján kerül közzétételre.

 

AZ ÓVÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

Az egyesített ranglistára óvást a megjelenést követő három nap alatt lehet benyújtani az iskola igazgatójánál.

Az igazgató az óvás nyomán a benyújtást követő három nap alatt jár el.

A beérkezett óvások és panaszok elbírálását követően, az Iskola kifüggeszti a végleges ranglistát, a pályázati feltételek alapján elért összesített pontszámokkal.

A végleges ranglista képezi a beiratkozás alapját.

Ha a beiratkozásra jogosult pályázó a pályázatban meghatározott határidőben nem él beiratkozási jogával, az Iskola e jogot a végleges ranglistán következőként szereplő pályázóra ruházza át a pályázatban meghatározott határidőn belül.

 

HARMADIK PÁLYÁZATI IDŐSZAK

 • a pályázatok benyújtása:  2018. szeptember 24-én, 10,00-től 13,00 óráig,
 • az egységes ranglista megjelentetésének napja 2018. szeptember 26-án,
 • a felvételt nyert pályázók beiratkozása: 2018. szeptember 27-én és 28-án, 9,00-től 13,00 óráig.

 

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS – SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

Minden pályázó a JELENTKEZÉSKOR a Főiskolán beszerezhető JELENTKEZÉSI ŰRLAP mellett, a következő okmányok másolatát köteles benyújtani - az eredeti példány felmutatásával:

 • az alapfokú szakképzés befejezését bizonyító oklevél és oklevélmelléklet hitelesített másolatát (amennyiben a jelölt még nem rendelkezik ezen okmányokkal, mellékelheti a Diplomázási bizonylat és a tanulmányok átlageredményét is tartalmazó és a letett vizsgákról szóló Bizonylat eredeti példányát),
 • a személyi igazolvány adatait tartalmazó leolvasott nyomtatványa, vagy a személyi igazolvány fénymásolata (amelyik minden adatot tartalmaz),

 

 

 

 

A FELVÉTELT NYERT PÁLYÁZÓK A KÖVETKEZŐ OKMÁNYOKAT NYÚJTJÁK BE BEÍRATKOZÁSKOR:

 • az alapfokú szakképzés befejezését bizonyító oklevél és oklevélmelléklet eredeti példányát (amennyiben a jelölt még nem rendelkezik ezen okmányokkal, mellékelheti a Diplomázási bizonylat és a tanulmányok átlageredményét is tartalmazó és a letett vizsgákról szóló Bizonylat eredeti példányát),
 • a személyi igazolvány adatait tartalmazó leolvasott nyomtatványa, vagy a személyi igazolvány fénymásolata (amelyik minden adatot tartalmaz),,
 • ŠV-20-as űrlap – 2 példányban (az Iskolában vehető át),
 • leckekönyv (az Iskolában vehető át),
 • két db 3,5 x 4,5cm méretű arcfénykép,
 • 89.000,00 dináros tandíj befizetését bizonyító szelvény,
 • a beiratkozási költségek befizetését bizonyító, 8.500,00 dinárról szóló szelvény.

 

 

A befizetések számára fenntartott számla száma:

 

840-526666-66

 

valamint azon hivatkozási szám, mely minden jelöltnél személyre szabottan fog szerepelni a végleges ranglistán.

 

 

Az elutasított pályázók okmányainak fénymásolatait iskolánk nem szolgáltatja vissza.

A pályázattal kapcsolatos minden egyéb tájékoztatás Iskolánk hirdetőtábláján és honlapján lesz megtekinthető.

 

 

 

 

                                                                                                                                Igazgató,

 

                                                                                                                      Dr. Fürsztner Igor