Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

II konkursni rok 2018

Datum: 12.07.2018.
Br.: 01-208/2018

K O N K U R S

za upis studenata na studijske programe osnovnih strukovnih studija i na specijalističke strukovne studije u školskoj 2018/2019. godini – drugi konkursni rok

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice, upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2018/2019. godinu, u drugom konkursnom roku, ukupno  84 studenta, i to:

 • 38 studenta koji se finansiraju iz budžeta,
 • 46 studenta koji plaćaju školarinu,

na sledećim studijskim programima:

 

Studijski program

 

Broj studenata

 

UKUPNO

koji se finansiraju iz budžeta

koji plaćaju

školarinu

 

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Razvoj proizvoda

15

4

19

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Termotehnika

0

5

5

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

3

9

12

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Tehnička informatika

1

1

2

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Internet i elektronsko poslovanje

10

1

11

Tehnički komunikacioni menadžmentosnovne strukovne studije

5

6

11

Mehatronika osnovne strukovne studije

4

4

8

Mehatronika – specijalističke strukovne studije

-

16

16

Ukupno

38

46

84

 

NAPOMENA: U skladu sa Odlukom Pokrajinske vlade u prvu godinu osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta, po programu afirmativnih mera, mogu se upisati studenti:

 1. sa invaliditetom - 2 studenta,
 2. pripadnici romske nacionalnosti - 2 studenta,
 3. državlјani Republike Srbije koji su u školskoj 2017/2018. godini, završili srednju školu u inostranstvu1 studenta.

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi na konkurs, kandidat može  da izabere do tri studijska programa odnosno  modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module:

 • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika)
 • Elektrotehnika
 • Mehatronika

polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE

 

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

 • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje)  polažu prijemni ispit iz  OSNOVA RAČUNARSTVA

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

 • Tehnički komunikacioni menadžment,

polažu prijemni ispit iz OPŠTE KULTURE ili OSNOVA RAČUNARSTVA ili MATEMATIKE (po izboru kandidata).

 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis na studijski program odnosno modul, može osvojiti  najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

 

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Za trogodišnje škole, poslednja godina se boduje dva puta.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program odnosno modul u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, kako za kandidate koji se finansiraju iz budžeta tako i za one koji plaćaju školarinu.

Jedinstvena rang lista objavlјuje se na oglasnoj tabli  i internet stranici Škole.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENјA PRIGOVORA

Na jedinstvenu rang listu prijavlјenih kandidata po studijskim programima odnosno modulima, može se podneti prigovor direktoru Škole, u roku od tri dana od dana objavlјivanja jedinstvene rang liste.

Direktor rešava po prigovoru u roku od tri dana od podnošenja prigovora.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Škola utvrđuje i objavlјuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom konkursom, Škola će upisati narednog kandidata, na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

 

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU SREDNјU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državlјanin Republike Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program odnosno modul, ako mu se prizna stečena strana školska isprava, u skladu sa zakonom.

Ako kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, Škola će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu nadležnog organa o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu nostrifikovana dokumenta.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državlјanin može da se upiše na studijski program odnosno modul, pod istim uslovima kao i domaći državlјanin, s tim da plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. 

Prilikom prijavlјivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifkovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju. Ako kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, Škola će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu nadležnog organa o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu nostrifikovana dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, odnosno jezikom na kojem se izvodi nastava, što se dokazuje uverenjem ovlašćene institucije.

 

DRUGI KONKURSNI ROK:

 • 04. i 05.09.2018. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,
 • 10.09.2018. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Matematike
 • 10.09.2018. godine u 11,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Osnova računarstva,
 • 10.09.2018.  godine u 13,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Opšte kulture
 • 10.09.2018. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste
 • 12.09.2018. godine – objavlјivanje konačne rang liste
 • 13. i 14.09.2018. godine od 9,00 – 13,00  časova – upis primlјenih kandidata

 

PRIJAVA NA KONKURS – POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs, uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • očitana lična karta ili fotokopija lične karte (koja sadrži sve podatke),
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj :

        840-526666-66 (poziv na broj 11-2018), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava,  i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS, PODNOSE:

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi),
 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),
 • indeks (dobija se u Školi),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)
 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju:

1. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 13,8% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) – iznosi 58.000,00 dinara,

2. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, uplata 50%  školarine prilikom evidencije zimskog semestra) – iznosi 66.000,00  dinara,

3. Troškovi školarine za studente strance iznosi – 2400 USD,

 

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija studenti imaju mogućnost upisa na specijalističke strukovne studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) radi sticanja stručnog zvanja specijalista strukovni inženjer mehatronike.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim osnovnim strukovnim studijama u Školi, kao i kandidati koji su završili osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, na srodnim visokoškolskim ustanovama, u trajanju od najmanje tri godine, sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama i dužine trajanja prethodnih studija.

Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata po kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.

Jedinstvena rang lista objavlјuje se na oglasnoj tabli  i internet stranici Škole.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENјA PRIGOVORA

Na jedinstvenu rang listu prijavlјenih kandidata po studijskim programima odnosno modulima, može se podneti prigovor direktoru Škole, u roku od tri dana od dana objavlјivanja jedinstvene rang liste.

Direktor rešava po prigovoru u roku od tri dana od podnošenja prigovora.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Škola utvrđuje i objavlјuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom konkursom, Škola će upisati narednog kandidata, na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

 

DRUGI KONKURSNI ROK:

 • 04. i 05.09.2018. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,
 • 10.09.2018. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste
 • 12.09.2018. godine – objavlјivanje konačne rang liste
 • 13.i 14.09.2018. godine od 9,00 – 13,00  časova – upis primlјenih kandidata

 

PRIJAVA NA KONKURS – POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs, uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • overena fotokopija diplome o završenim osnovnim strukovnim studijama sa pripadajućim dodatkom diplome (u slučaju da kandidat nema ova dokumenta, prilaže original Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima sa srednjom ocenom u toku studija),
 • očitana lična karta ili fotokopija lične karte (koja sadrži sve podatke),

 

 

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS, PODNOSE:

 • originalna dokumenta o završenim osnovnim strukovnim studijama sa pripadajućim dodatkom diplome (u slučaju da kandidat  nema ova dokumenta, prilaže original Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima sa srednjom ocenom u toku studija),
 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),
 • indeks (dobija se u Školi),
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine u iznosu od 89.000,00 dinara,
 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara

 

Uplate se vrše na žiro račun:

840-526666-66

sa pozivom na broj koji će za svakog kandidata biti istaknut na konačnoj rang listi za upis.

 

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni na konkursu se ne vraćaju.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa, biće istaknuta na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

 

 

                                                                                                                                                          Direktor

 

                                                                                                                                                Dr Firstner Igor