Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

KONKURS 2017

K O N K U R S

za upis studenata na studijske programe osnovnih strukovnih studija i na specijalističke strukovne studije u školskoj 2017/2018. godini

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice, upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2017/2018. godinu, ukupno 215 studenata, i to:

 • 160 studenta koji se finansiraju iz budžeta,

 • 55 studenta koji plaćaju školarinu,

na sledećim studijskim programima:

 

Studijski program

 

Broj studenata

 

UKUPNO

koji se finansiraju iz budžeta

koji plaćaju školarinu

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Razvoj proizvoda

25

5

30

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Termotehnika

5

5

10

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

modul: Automatika

6

4

10

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

modul: Elektronika

6

4

10

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Tehnička informatika

40

5

45

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Internet i elektronsko poslovanje

40

5

45

Tehnički komunikacioni menadžmentosnovne strukovne studije

18

7

25

Mehatronika osnovne strukovne studije

20

4

24

Mehatronika – specijalističke strukovne studije

-

16

16

Ukupno

160

55

215

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi na konkurs, kandidat može da izabere do tri studijska programa odnosno modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module:

 • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika)

 • Elektrotehnika (moduli: Automatika i Elektronika)

 • Mehatronika

polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE (pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita održaće se od 19.06. do 23.06.2017. godine. Raspored pripremnog kursa biće objavlјen na sajtu Škole).

Detalji o pripremnom kursu

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

 • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje) polažu prijemni ispit iz OSNOVA RAČUNARSTVA (pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita održaće se od 19.06. do 23.06.2017. godine. Raspored pripremnog kursa biće objavlјen na sajtu Škole)

Detalji o pripremnom kursu

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz osnova računarstva

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

 • Tehnički komunikacioni menadžment,

polažu prijemni ispit iz OPŠTE KULTURE ili OSNOVA RAČUNARSTVA ili MATEMATIKE (po izboru kandidata).

Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz opšte kulture

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis na studijski program odnosno modul, može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

 

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Za trogodišnje škole, poslednja godina se boduje dva puta.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program odnosno modul u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata sa brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, kako za kandidate koji se finansiraju iz budžeta tako i za one koji plaćaju školarinu.

Jedinstvena rang lista objavlјuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Škole.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENјA PRIGOVORA

Na jedinstvenu rang listu prijavlјenih kandidata po studijskim programima odnosno modulima, može se podneti prigovor direktoru Škole, u roku od tri dana od dana objavlјivanja jedinstvene rang liste.

Direktor rešava po prigovoru u roku od tri dana od podnošenja prigovora.

Na rešenje direktora može se uložiti žalba Savetu Škole u roku od tri dana od dana prijema rešenja direktora.

Savet Škole rešava po žalbi u roku od tri dana od dana dostavlјanja žalbe.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Škola utvrđuje i objavlјuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom konkursom, Škola će upisati narednog kandidata, na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

 

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU SREDNјU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državlјanin Republike Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program odnosno modul, ako mu se prizna stečena strana školska isprava, u skladu sa zakonom.

Ako kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, Škola će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu nadležnog organa o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu. Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu nostrifikovana dokumenta.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državlјanin može da se upiše na studijski program odnosno modul, pod istim uslovima kao i domaći državlјanin, s tim da plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Prilikom prijavlјivanja na konkurs, kandidati podnose nostrifkovanu diplomu o završenom srednjem obrazovanju. Ako kandidati nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis, Škola će im omogućiti da konkurišu uz potvrdu nadležnog organa o tome da je započeta nostrifikacija njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu nostrifikovana dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,

 • da vladaju srpskim jezikom, odnosno jezikom na kojem se izvodi nastava, što se dokazuje uverenjem ovlašćene institucije.

PRVI KONKURSNI ROK

 • 21., 22. i 23. 06.2017. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,

 • 26.06.2017. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Matematike,

 • 27.06.2017. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Osnova računarstva,

 • 27.06.2017. godine u 12,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Opšte kulture

 • 27.06.2017. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste

 • 06.07. – 13.07.2017. godine, od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

Škola oglašava drugi konkursni rok do 31.07.2017. godine.

 

DRUGI KONKURSNI ROK:

 • 04. i 05.09.2017. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,

 • 07.09.2017. godine u 9,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Matematike

 • 07.09.2017. godine u 11,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Osnova računarstva,

 • 07.09.2017. godine u 13,00 časova – polaganje prijemnog ispita iz Opšte kulture

 • 07.09.2017. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste

 • 14. i 15.09. 2017. godine od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

 

PRIJAVA NA KONKURS – POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs, uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu,

 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, na žiro računa VTŠ, broj :

840-526666-66 (poziv na broj 11-2017), u iznosu od 4.000,00 dinara. Ukoliko kandidat želi da polaže tri prijemna ispita (Matematika, Osnovi računarstva i Opšta kultura), naknada se ne povećava, i za sva tri prijemna ispita iznosi ukupno 4.000,00 dinara).

 

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS, PODNOSE:

 • originalna dokumenta (svedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi),

 • izvod iz matične knjige rođenih (original),

 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),

 • indeks (dobija se u Školi),

 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

 • dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju:

1. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 13,8% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) – iznosi 50.000,00 dinara

2. Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) – iznosi 58.000,00 dinara,

3. Troškovi školarine za studente strance iznosi – 1.300 USD dolara

- dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara (plaćaju svi studenti)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija studenti imaju mogućnost upisa na specijalističke studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) radi sticanja stručnog zvanja specijalista strukovni inženjer mehatronike.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim osnovnim strukovnim studijama u Školi, kao i kandidati koji su završili osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, na srodnim visokoškolskim ustanovama, u trajanju od najmanje tri godine, sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama i dužine trajanja prethodnih studija.

Škola utvrđuje jedinstvenu rang listu svih kandidata po kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.

Jedinstvena rang lista objavlјuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Škole.

 

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENјA PRIGOVORA

Na jedinstvenu rang listu prijavlјenih kandidata, može se podneti prigovor direktoru Škole, u roku od tri dana od dana objavlјivanja jedinstvene rang liste.

Direktor rešava po prigovoru u roku od tri dana od podnošenja prigovora.

Na rešenje direktora može se uložiti žalba Savetu Škole u roku od tri dana od dana prijema rešenja direktora.

Savet Škole rešava po žalbi u roku od tri dana od dana dostavlјanja žalbe.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Škola utvrđuje i objavlјuje konačnu rang listu.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenim konkursom, Škola će upisati narednog kandidata, na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

 

PRVI KONKURSNI ROK

- 21. 22. i 23.06.2017. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,

- 27.06.2017. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste

- 06.07. do 13.07.2017. godine, od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

Škola oglašava drugi konkursni rok do 31.07.2017. godine.

 

DRUGI KONKURSNI ROK:

 • 04. i 05.09.2017. godine, od 10,00 – 13,00 časova - prijavlјivanje kandidata,

 • 07.09.2017. godine – objavlјivanje jedinstvene rang liste

 • 14. i 15.09.2017. godine od 9,00 – 13,00 časova – upis primlјenih kandidata

 

PRIJAVA NA KONKURS – POTREBNA DOKUMENTA

Svi kandidati PRILIKOM PRIJAVE na konkurs, uz PRIJAVNI LIST koji se dobija u Školi, predaju fotokopije sledećih dokumenata, uz prikaz originala:

 • overena fotokopija diplome o završenim osnovnim strukovnim studijama sa pripadajućim dodatkom diplome (u slučaju da kandidat nema ova dokumenta, prilaže original Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima sa srednjom ocenom u toku studija),

 • izvod iz matične knjige rođenih,

 

KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS, PODNOSE:

 • originalna dokumenta o završenim osnovnim strukovnim studijama sa pripadajućim dodatkom diplome (u slučaju da kandidat nema ova dokumenta, prilaže original Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima sa srednjom ocenom u toku studija),

 • izvod iz matične knjige rođenih (original),

 • dva obrasca ŠV-20 (dobija se u Školi),

 • indeks (dobija se u Školi),

 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,

 • dokaz o uplati školarine u iznosu od 89.000,00 dinara,

 • dokaz o uplati troškova upisa, koji iznose 8.500,00 dinara

 

Uplate se vrše na žiro račun:

840-526666-66

sa pozivom na broj koji će za svakog kandidata biti istaknut na konačnoj rang listi za upis.

 

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni na konkursu se ne vraćaju.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa, biće istaknuta na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

 

 

Direktor

 

Dr Firstner Igor