Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotehnika - Elektronika

Opis studijskog programa

 • Studijski program elektrotehnika je na VTŠSS Subotica organizovano u 6 semestara (tri godine).
 • Na studije mogu da se upiš kandidati sa završenom četvorogodišnjem i trogodišnjem srednjom školom. Prijemni ispit se polaže iz matematike. Na rang listu posle prijemnog utiče postignuti rezultat u toku srednje škole (40 bodova) i rezultat prijemnog ispita (60 bodova). Uslov upisa na budžet je min 51 bodova.
 • Studijski program prvenstveno je predviđen za obrazovanje inženjera elektrotehnike i računarstva za potrebe privrede. Kandidati se osposobljavaju za komunikaciju među ljudima, organizaciju rada, projektovanje, pripremu dokumentacije iz oblasti elektrotehnike i elektronike, održavanje dokumentacije, nabavku materijala i rezervnih delova, izvođenje radova, puštanje u rad, održavanje opreme i uređaja, pronalaženje grešaka, otklanjanje kvarova, vođenje proizvodnje, nadgledanje troškova proizvodnje, upravljanje troškovima energije, proveru kvaliteta, sprovođenje postupaka zaštite na radu, nadgledanje usklađenosti sa zakonima, prodaju, komunikacija između ljudi i mašina, javne nabavke, učešće na tenderima i konkursima, vođenje projekata.
 • Modul elektrotehnika sadrži predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i stručnu praksu za vreme studija.
 • Postoje obavezni i izborni nastavni predmeti.( Faktor izbornosti je 27% ) Stručni predmeti iznose oko 80% studijskog programa.

Šta se uči?

 • Uče se opšte obrazovni, stručni i stručno-aplikativni predmeti. Broj predmeta u semestru je oko 6.
 • U obrazovanju inženjera prirodne nauke zauzimaju veoma važnu poziciju. Budući inženjer mora da zna matematiku, da zna koristiti računar, da govori jezike. U okviru studijskog programa elektrotehnika učiće osnove elektotehnike, elektroniku, robotiku, prenos i obradu signala, fiziku, matematiku informatiku, programiranje PLC uređaja, mikrokontrolera, neki programski jezik, engleski jezik, nemački jezik i po potrebi i srpski jezik. Radiće u laboratorijama za električna merenja, elektroniku, robotiku, u računarskoj laboratoriji, FPGA programiranje itd.

Koje kompetencije se stiču?

 • Završeni studenti imaće pregled nad analognim i digitalnim elektronskim kolima (standardni blokovi, osnovni pojmovi, hardver), biće u stanju da projektuju i realizuju analogna i digitalna elektronska kola. Biće osposobljeni za korišćenje softverskih alata za projektovanje u elektronici (Altium, Eagle, crtanje šeme, PCB, net liste, traženje grešaka) i za FPGA projektovanje (Verilog, VHDL, upotreba razvojnog okruženja, upotreba razvojnih ploča).
 • Moći će da sastavljaju štampane ploče, ručno i mašinski, moći će da obavljaju prvo pokretanje, testiranje, merenje i traženje grešaka na štampanim pločama. Biće osposobljeni za programiranje mikrokontrolera (C jezik, asembler, upotreba razvojnih alata).
 • Moći će da se bave obradom analognih i digitalnih signala, poznavaće osnovne metode telekomunikacija i sisteme za prenos podataka.
 • U okviru svojih studija kandidati stiču sposobnost korišćenja električnih i elektronskih instrumenata (multimetri, RLC metri, osciloskopi, vatmetri, poznavanje neophodnih uslova za tačno merenje, otklanjanje sumnjivih rezultata...). Kao nadogradnja toga moći će da formiraju sisteme za akviziciju podataka i automatizovane sisteme za merenje. Biće osposobljeni da prilagode senzore i aktuatore upravljačkim jedinicama.
 • Poznavaće osnovne tehnike oko instaliranja i održavanja računara.
 • Stiču sposobnost korišćenja alata, opremanja laboratorije i radnih stanica u privredi ili ustanovama. Moći će da se snalaze u izboru električnih materijala (provodnici, izolatori, poluprovodnici, glavne karakteristike, standardi). Poznavaće elektronske komponenti (pasivne, aktivne i elektromehaničke komponente, izbor i testiranje komponenti, snalaženje u katalozima). Biće sposobni za istraživanje stanja tehnike (korišćenje interneta, štampane literature i internet foruma)
 • Biće osposobljeni za nadgledanje i programiranje robota i automata. Moći će da projektuju i realizuju komandne ormare. Moći će da programiraju i upravljaju CNC mašinama da se bave programiranjem PLC-ova.
 • Moći će da primene pretvarača frekvencije, da vrše njihovo programiranje radi regulisannja elektromotornih pogona u cilju upravljanja procesima. Biće osposobljeni za projektovanje i podešavanje regulacionih krugova (PID, Fuzzy...).
 • Imaće osnovno znanje vezano za preduzetništvo: osnivanje preduzeća, bankarstvo, poslovni planovi, reklamiranje, porez, izračunavanje troškova proizvodnje, vođenje evidencije po ISO standardima, održavanje dokumentacije.

Gde će moći da se zaposle završeni studenti?

 • Prvenstveno polje zapošljavanja budućih inženjera je privreda: preduzeća za proizvodnju i održavanje električni i elektronskih uređaja. U drugim preduzećima i ustanovama mogu da obavljaju opremanje sa uređajima i njihovo održavanje.
 • Veliki broj naših studenata se zaposlio u inostranim firmama, ima ih u proizvodnim pogonima, u trgovini, a mnogi rade kod privatnika raznih profila ili su i sami postali privatnici.

Dodatne informacije

 • Inženjeri elektrotehnike su uvek bili nezaobilazni profil u industriji. I danas je teško zamisliti, na našim prostorima, ponovno oživljavanje industrijske proizvodnje, to bez inženjera elektro struke.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ELEKTROTEHNIKA 1 6 45 45 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 MENADŽMENT 4 30 0 0
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 30 0
2 ELEKTROTEHNIKA 2 7 45 45 0
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 RAČUNARSKA LABORATORIJA 3 0 15 30

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 15
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 15
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
3 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
3 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
3 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
3 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 0 30
4 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
4 MARKETING 3 30 0 0
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
4 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 RAČUNARSKE MREŽE 6 30 0 30
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 48

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 12

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI 5 30 30 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 ELEKTRIČNE MAŠINE 2 5 30 15 15
5 MIKROKONTROLERI 4 15 0 30
5 POSLOVNI NEMAČKI JEZIK 6 30 30 0
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 30 0 30
6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT 2 0 30 0
6 FPGA PROGRAMIRANJE 4 30 0 30
6 PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA 6 30 0 30
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 30 30 0
6 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 30 0 0
6 ANIMACIJE 5 30 0 30
6 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
6 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0