Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Upis 2024 - Konačna rang lista 1. konkursni rok

Kandidati koji su polagali prijemni ispit, a ne nalaze se na rang listi za upis na teret budžeta ili
samofinansiranja, odnosno nalaze se „ispod crte”, mogu da prate promene na rang listama na sajtu
Škole (trenutna rang lista), do kojih dolazi ukoliko neki od rangiranih kandidata odustane od upisa
na pojedini studijski program. 

U petak 12.07.2024. godine u 13.00 časova,
završava se upis kandidata „iznad crte“. Ukoliko ostane nepopunjenih mesta, kandidati koji se
nalaze „ispod crte”, a imaju potreban broj bodova za upis, mogu se upisati u petak 12.07.2024.
godine u 13.15 časova, po redosledu koji se na licu mesta utvrđuje direktnom prozivkom.

Preporučuje se budućim studentima koji se nisu rangirali u okviru finansiranja iz budžeta, odnosno
budućim studentima koji se nisu rangirali u okviru upisnih kvota, da na sajtu Škole prate promene
na rang listama, do kojih dolazi ukoliko neki od rangiranih kandidata odustanu od upisa na pojedini studijski program.