Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE, ZAPOSLENE, I TREĆA LICA KOJA BORAVE U USTANOVI O POŠTOVANJU ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Molimo Vas da se strogo pridržavate Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Republike Srbije.

Molimo Vas da posebno obratite pažnju na Član 85 Zakona.

Zakon je dostupan na sajtu:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti.html

Član 85 Zakona prenosimo u celosti:

Član 85

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) u postupku epidemiološkog ispitivanja ne govori istinu i ne daje tačne i potpune podatke od značaja za otkrivanje izvora i načina prenošenja zarazne bolesti, odnosno za otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje epidemije te zarazne bolesti, kao i ako se po potrebi ne podvrgne određenim medicinskim ispitivanjima (član 19. stav 6);

2) se ne pridržava naloga doktora medicine u slučaju kada mu je određena obaveza prevoza sanitetskim vozilom ili mera izolacije i lečenja, odnosno izolacije, u skladu sa ovim zakonom (član 28. stav 2);

3) pre putovanja u zemlju u kojoj ima kolere, kuge, velikih boginja, žute groznice, virusnih hemoragijskih groznica (izuzev hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom) i malarije, kao i po povratku iz tih zemalja, ne pridržava obaveza propisanih ovim zakonom, kao i mera koje priroda te bolesti nalaže (član 30. stav 1);

3a) se na graničnom prelazu ne prijave nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne jave nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje (član 30. stav 3);

4) se u skladu sa izdatim rešenjem sanitarnog inspektora, u roku od 24 sata ne javi zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje prema mestu boravka radi praćenja svog zdravstvenog stanja (član 30. stav 7);

5) se ne pridržava mere karantina (član 31. stav 5);

5a) odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima koji je određen u skladu sa članom 31a ovog zakona;

6) odbije obaveznu imunizaciju lica određenog uzrasta (član 32. stav 2);

7) obavlja proizvodnju i promet hrane a nije obavio obavezni zdravstveni pregled i ne poseduje propisno overenu sanitarnu knjižicu (član 45. stav 5);

8) ne sprovodi mere propisane ovim zakonom i ne postupi po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem (član 68. stav 1);

9) lice obolelo od zarazne bolesti, odnosno ako je nosilac uzročnika zarazne bolesti, ne daje istinite podatke i ne pridržava se određenih mera i uputstava zdravstvene ustanove, odnosno naloga doktora medicine, naročito u pogledu sprečavanja prenošenja zarazne bolesti (član 69);

10) ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.